Hỗ Trợ Trực Tuyến
Hỗ Trợ Online 1
Phone: 0963380891

Skype

Hỗ Trợ Online 2
Phone: 0968851899

Skype


Lượt truy cập
 • 2
 • 102
 • 432,572

Lượt xem: 1903

Ca(OCl)2 - CHLORIN TRUNG QUỐC

Mã sản phẩm : 1448507391

Liên hệ
Số lượng:

  Teân haøng hoùa :CALCIUMHYPOCHLORITE
  Thaønhphaàn CT: Ca(OCl)2
  Haøm löôïng 65%min
  Water Content 4%max
  Coâng duïng: Duøng cho ngaønh CN taåy, xöûlyù nöôùc thaûi, vaø caùc ngaønh CN khaùc,…
  Xuaát xứ : Trung Quoác
  Troïnglöôïng tònh: 40kg/thuøng
  Caùchbaûo quaûn: Ñeå ôû nôi khoâ raùo,thoaùng maùt.
  Ngaøysaûn xuaát : xem bao bì
  Haïnsöû duïng: 02 naêm keå töøngaøy saûn xuaát
  Thoângtin caûnh baùo: Ñính keøm taøi lieäu veà an toaøn saûn phaåm

  Tags: